Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2011

neuvee
8991 709c 390
Reposted fromrozzinka rozzinka viasober sober

January 01 2011

neuvee
Reposted frompecet pecet
neuvee
Co jest najgorszą udręką? Obsesyjna miłość czy raczej obsesyjny strach, że tej miłości nigdy nie będzie...?
Reposted frommarbra12 marbra12
neuvee
Chodź. Na herbatę. Na kawę. Na papierosa. Na film. Na łóżko. Na ciastko. Na kanapkę. Na kakao. Na czekoladę. Na pocałunek. Na przytulanie. Na mnie. Na seks. Na ciało. Na muzykę. Na deszcz. Na spacer. Na śnieg. Na rower. Na zdjęcia. Na chwilę. Na minutę. Na godzinę. Na zawsze.
Reposted fromaaabeecee aaabeecee
neuvee
1319 2aae 390
un chien andalou.
Reposted frommhroczus mhroczus
neuvee
1344 a72f 390
hi!
Reposted fromZiemek Ziemek
neuvee
1388 b92f 390
Reposted fromsebu sebu
neuvee
1438 948a 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi
neuvee
1476 73bf 390
Reposted fromswallow swallow
neuvee
1497 bd67
Reposted fromswallow swallow
neuvee
1513 eb4e 390
Reposted frommrsemma mrsemma
neuvee
1529 ad61
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
1522 ba44 390
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
1538 77dc 390
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
1553 c2aa 390
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
"Pieprzony Kuba Żulczyk z fajnym zdjęciem w fajowej czapeczce, wyglądający jakby nie miał pięćdziesięciu kilo nadwagi i małego fiuta."
Reposted fromkatkad katkad
neuvee
Reposted frombakaranger bakaranger
neuvee
1588 173e 390
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
1618 0a24 390
Reposted fromaelurus aelurus
neuvee
1606 3b3c 390
Reposted fromaltopalto altopalto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl